Sosyal Sorumluluk Politikalarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Madde 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; İyi Olmak Mümkün Vakıf’ının stratejik  amaçları, hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda bağış kazanım faaliyetlerini yürütmek, bağışçı ve kamuoyu ilişkilerini güçlendirmek, bağışların hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde kuruma ulaştırmasını sağlamak ve bu çalışmalar kapsamında şeffaf, hesap verilebilir, etik ve yasal kurallar çerçevesinde temel yaklaşımları ortaya koymakla birlikte İyi Olmak Mümkün Vakıfı tarafından yapılacak bağış ve yardımların genel ilkelerinin düzenlenmesi; ulusal ve uluslararası alanda gönüllülük faaliyetlerinde esas alacağı temel yaklaşımları belirlemek, kurumda gönüllü vizyonu ve        stratejisinin oluşturulmasıdır.

 

(2)       Bu yönetmelik,

 • nakdi, ayni, gayrimenkul bağış ve yardımlarının toplanması
 • bağışta ve yardımda bulunma faaliyetleri
 • vakıf tarafından yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerini
 • gönüllülük esaslarını kapsar.

Yönetmelik İyi Olmak Mümkün Vakfının üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini, bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 2 – Bu yönetmelik kanun, Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 – Bu yönetmelikte geçen

 • Ayni Bağış: Nakdi bağışlar haricinde bedelsiz olarak alınan her türlü mal, hak ve hizmet bağışlar;
 • Gayrimenkul Bağışı: Bedelsiz olarak alınan arsa, arazi, bağımsız bölüm ve yapı ile her türlü taşınmaz bağışlar;
 • Gönüllü: Hiçbir maddi çıkar beklemeden, hür iradesi ile vaktini, bilgisini, yeteneklerini ve imkânlarını toplum yararına kullanmak için gönüllü olarak destek veren kişi;
 • Nakdi Bağış: TL veya döviz cinsinden alınan parasal bağışlar ile altın, gümüş vb. nakde rahatlıkla çevrilebilen bağışlar;
 • Sosyal Hizmet: Bireylere, ailelere, gruplara ve topluma yönelik uygulamaları ve müdahale çalışmalarını gerçekleştiren, toplumsal iyilik halini arttırmak amacıyla sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye katkı sağlayan, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri temelinde ilerleyen disiplinler;
 • Sosyal Refah: Sosyal sorunların üstesinden gelindiğinde, insani ihtiyaçlar karşılandığında ve sosyal imkânlar en üst düzeye çıkarıldığında ortaya çıkan insan refahı anlamına gelir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bağış Politikası

 

Bağışların Toplanması

 

Madde 4 – Vakıf

 

 • Yurdumuzda ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşır; zarar görmüşlüğü ve ihtiyacı yerinde, zamanında gidermeye destek olur; destek sağlamak isteyen bağışçılarına vesile olmak maksadıyla bağış toplar.
 • Bağışçılara, bağışlarıyla ilgili bilgilendirmeyi sistematik ve anlaşılır formatta yapar.
 • Gerekli hallerde, bağış toplamak ve farkındalığı arttırmak için kampanyalar düzenler; bu kampanyalarla ilgili bağışçılarına ve kamuoyuna düzenli bilgilendirmeler yapar.
 • İnsan onurunu ve sağlığını koruma anlayışı çerçevesinde gıda, hijyen ve sarf malzemeleri  ile ilaçları bağış olarak kabul etmez. Ne var ki insan hayatının korunması söz konusu olan   afet ve acil durumlarında bağışın kabulünü değerlendirir.
 • Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’de tanımlanan insan ticareti, fuhuş, çocuklara yönelik insan ticareti, organ ticareti ve köle ticareti gibi suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan ya da finansal destek sağlayan kurum ve kuruluşlardan bağış almaz.
 • Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları ile terör ve kitle imha silahlarının finansmanı ve mali suçlar kapsamında tanımlanan konulara dâhil olan kurum ve kuruluşlardan bağış kabul etmez.

 

 

Bağışların kullanılması

 

Madde 5 – (1) Vakıf

 

 • Topladığı bağışı amacına uygun olarak kullanır.
 • Topladığı bağışı mümkün olan en kısa sürede verimli ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahibine ulaştırır.
 • Bağış faaliyetlerinde gerek bağışçılar ve gerekse kamuoyu önünde şeffaf, hesap verebilir şekilde hareket eder.
 • Gelişen ve değişen teknolojileri, bağışçı ve kamuoyu beklentilerini dikkatle takip eder, gerekli gelişim ve değişimleri hayata geçirir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve İyi Olmak Mümkün Vakfının Kişisel Verilerin Korunması Politikası gereğince bağışçılara ait kişisel verilerin korunmasını sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası insani yardım çalışmaları için kaynakların sürdürülebilirliğini sağlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapar ve kaynak mobilizasyon kapasitesini artırır.
 • Gerek bağışçıların gerekse faydalanıcıların taleplerine yönelik bağış alanlarını belirleyerek bu kapsamda sosyal ürünler geliştirir, projelendirir, kurumsal işbirlikleri yapar.
 • Afet ve acil durumlarında kabul edilen hasarlı veya kullanılmaz durumda olan gıda, hijyen ve sarf malzemeleri ile ilaçları bağışlarını imha eder veya geri dönüşüme kazandırır.

 

 

Bağış kaynakları

Madde 6 – (1) Proje ve programların yürütülebilmesi ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla vakıf tarafından alınacak bağış, hibe ve fon kaynaklarda aşağıda yer verilen öncelik sıralaması gözetilir:

6.1.      Uluslararası kurum ve kuruluşlar

6.2.      Üçüncü devletler ve bunların misyon şeflikleri

6.3.      Türkiye’de kurulu sivil toplum kuruluşları

6.4.      Yabancı sivil toplum kuruluşları

6.5.      Türkiye’de kurulu kâr amaçlı kuruluşlar

6.6.      Yabancı kâr amaçlı kuruluşlar

6.7.      Bireysel bağışçılar

6.8.      Kamu kaynakları

 

 1. Kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar
 2. Özel bütçeli kurum ve kuruluşlar
 3. Özerk bütçeli kurum ve kuruluşlar
 4. Fon bütçeli kurum ve kuruluşlar
 5. Katma bütçeli kurum ve kuruluşlar
 6. Döner sermaye bütçeli kurum ve kuruluşlar
 7. Genel bütçeli kurum ve kuruluşlar.

 

(2) Siyasi partiler ile herhangi bir partizan politikanın veya siyasi partinin faaliyetini desteklemek amacıyla çalışan kurum ve kuruşlardan bağış ve yardım kabul edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Sorumluluk Politikası

 

Bağış ve yardımda bulunulması

 

Madde 7 – (1) Vakıf amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla diğer ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile üst kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir.

 

(2) Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile üst kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlarda yetkili organ kararı aranır.

 

Bağış ve yardımlarda konu esası

 

Madde 8 – (1) Vakfın amaç ve konuları uyarınca ve vakıf tarafından öncelikli kişi ve grup tanımlamalarına uygun odakları bulunan proje ve programlar ile bunları yürüten sivil toplum kuruluşları, bağış ve yardımlarda önceliklidir.

 • (2) Vakfın amaç ve konuları haricindeki amaç ve konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile üst kuruluşlara veya bunlar tarafından yürütülen proje ve programlara bağış ve yardımda bulunulabilmesi, özel nitelikli işlem sayılır.

 

Bağış ve yardım sayılmayan haller

 

Madde 9 –Vakfın düzenli ya da düzensiz olarak sağlayacağı öğrenim bursları, akademik destekler ile sağlık destekleri, bağış ve yardımda bulunma hallerinden sayılmaz.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Hizmetler ve Gönüllülük

 

Sosyal hizmetlerin yürütülmesi  

Madde 10 – Vakıf,

 • Üyesi veya bileşeni olduğu yerel, ulusal ve uluslararası kuruluş ve ağların temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerinde yer alan insani yardım faaliyetlerini gözeterek çalışır.
 • Sosyal hizmetlerinin sunumunda dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim veya siyasi görüş farklılıklarına bakılmadan hizmet sağlar.
 • Sosyal hizmet çalışmalarında, kimseye ulaşamayan ve/veya kimse tarafından ulaşılamayan ihtiyaç sahiplerini ve dezavantajlı grupları öncelikli gözetir.
 • Sosyal hizmet faaliyetlerinde devletin yürüttüğü hizmetlere yardımcı olur, sağladığı hizmetler, devlet tarafından sağlanan hizmetlerin yerine geçmez.
 • Sosyal hizmet çalışmalarında, ihtiyaç sahibi olan kişilerin/ailelerin/grupların en kısa sürede kendi hayatlarını idame ettirmelerini sağlayacak hizmet anlayışını benimser.
 • Sosyal hizmet çalışmalarında ihtiyaçları standart ve şeffaf yöntemlerle tespit ederek, kaynakları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.
 • Her bireyin temel ihtiyaçlara ulaşma hakkı göz önünde bulundurularak, kaynaklar ölçüsünde ihtiyaçları karşılar.
 • Kişi, aile ve grupları ihtiyaç sahibi konuma getiren sebepleri dikkate alarak etkin müdahale yöntemini belirler ve uygular.
 • Sosyal yardım hizmetlerinden; kendisinin veya bakmak zorunda olduğu kişilerin geçiminin yerel koşullara göre tamamını ya da bir kısmını, kendi kaynaklarıyla sağlayamayan muhtaç durumdaki kişi, aile ve grupları yararlandırır.
 • Sosyal hizmet çalışmalarını gönüllülerinin katılımı ile planlar ve yürütür.
 • İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının mükerrer şekilde karşılanmaması için diğer kuruluşlarla koordineli olarak çalışır.
 • Uygulanan proje programların etkisini ölçmek ve değerlendirmek için göstergeler ve kalite standartları geliştirilerek, sosyal hizmet faaliyetlerini bu standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.

 

Madde 11 – Vakıf

 • Gönüllülerin, üyesi veya bileşeni olduğu yerel, ulusal ve uluslararası kuruluş ve ağlar ile İyi Olmak Mümkün Vakfı Etik ve Davranış Kurallarına uygun olarak çalışması için gereken bilgilendirmeleri yapar.
 • Yürütülen faaliyetlerin, gönüllüler aracılığı ile gerçekleştirilmesine önem verir ve bunları öncelikli gözetir.
 • Gönüllüler arasında dil, din, ırk, etnik köken, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin herhangi bir ötekileştirme yapmaz ve fırsat eşitliğini sağlar.
 • Gönüllüleri ile uyum ve güven ortamında çalışır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde gönüllü faaliyetlere uygun ortamı sağlamak ve gönüllülüğü teşvik etmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışır.
 • Gönüllü hizmetin önemine dair toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
 • Her bir gönüllünün ilgi, beceri ve çalışma alanına uygun proje ve faaliyetlerde görevlendirme yapar.
 • Gönüllülerin gönüllü görevlerine katılımını teşvik etmek, üstlendikleri görev ve sorumluluklarını daha iyi icra etmeleri, becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerekli programları düzenleyerek destekler, eğitimler verir ve gönüllü hizmetin sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Gönüllü kazanım çalışmalarını planlayarak gönüllülüğün toplumda yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yürütür.
 • Gönüllülerimizin uyum, motivasyon ve performans süreçlerinin takiplerini gerçekleştirir.
 • İhtiyaç sahibi gönüllülerimizin ihtiyaçlarının giderilmesinde gereken özenin gösterilmesini sağlar.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yönetmelikte öngörülmemiş durumlar

Madde 12 – Bağış ve yardımlar, sosyal sorumluluk faaliyetleri, sosyal hizmet ve gönüllülük kapsamında bu yönetmelikte öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde mevzuat uyarınca ve yönetim kurulunca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

 

Yönetmeliğin kabulü ve değişiklikler

Madde 13 – İşbu yönetmelik, vakıf mütevelli heyeti tarafından yürürlüğe konulur ve kütükte yayımlanır. Yönetmelikte yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.